LOT 03: Bùi Giáng

lot 03

LOT 03: Bùi Giáng

Starting Price US$ 8,000

Estimate US$ 10,000 – 12,000

 

Màu nước trên giấy croquis
40cm x 29cm
Chữ ký góc dưới bên phải