Lot 09 – Artist Đoàn Hồng

09

Lot 09 – Artist Đoàn Hồng

Starting Price US$ 4,000 - 5,000

Bé gái và chim hải âu
Sơn dầu trên toan – 2011
Chữ ký phía dưới bên trái
60x 80cm