AUCTIONS

Triển lãm 23/08/2019 Exhibition August 23, 2019 ĐI TÌM Ý NGHĨA THỜI GIAN CỦA NGƯỜI HỌA SĨ BỬU CHỈ (1948-2002)...

Triển lãm 23/08/2019

Exhibition August 23, 2019

ĐI TÌM Ý NGHĨA THỜI GIAN CỦA NGƯỜI
HỌA SĨ BỬU CHỈ (1948-2002)

LYTHI SALON
Inside The MUSEUM of VIETNAM HISTORY
2nd Nguyen Binh Khiem St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
23th to 03rd August 2019 | 8AM- 5PM everyday

Past Auction

PHIÊN KẾ TIẾP

VIETNAM 20TH CENTURY & CONTEMPORARY ART
HỘI HOẠ VIỆT NAM TK 20 & ĐƯƠNG ĐẠI

LYTHI SALON
Inside The MUSEUM of VIETNAM HISTORY
2nd Nguyen Binh Khiem St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Preview | 5th to 12th Jan 2019 | 8AM- 5PM everyday
Auction | 3PM Sunday 13th Jan 2019

Past Auction

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

SOUTH VIETNAMESE ART & THE SPRIT OF THE ORIENTAL ROMANCE
HỘI HOẠ MIỀN NAM VIỆT NAM & CẢM HỨNG LÃNG MẠN PHƯƠNG ĐÔNG

Hôtel des Arts Saigon
Exhibition dates | 7th to 13th Jan 2017
Auction date | 6:00 PM Saturday 13th Jan 2017

Past Auction

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

up1

VIETNAM 20TH CENTURY & CONTEMPORARY ART
HỘI HOẠ VIỆT NAM TK 20 & ĐƯƠNG ĐẠI

Hôtel des Arts Saigon
Exhibition dates | 20th to 27th May 2017
Auction date | Saturday 27th May 2017

Past Auction

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

wine_2

REAL GEMS OF WINE WORLD
RƯỢU VANG QUÝ

Hôtel des Arts Saigon
Auction date | Saturday 27th May 2017

Past Auction

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

fast_1

27th Dec 2016 | Caravelle Saigon Hotel

Past Auction

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

fast_2

WINE IN ART
Mỹ Thuật và Rượu Vang

27th Dec 2016 | Caravelle Saigon Hotel