Lot 09 | Chim bói cá

trungnghia_09

Lot 09 | Chim bói cá

Starting Price US$ 1,000

Khói màu, thuốc sung và vàng lá trên canvas

Soot, gunpowder, gold leafs on canvas

Size: R80cm