Lot 10: Ngọc Dũng | Tĩnh vật hoa

lot10

Lot 10: Ngọc Dũng | Tĩnh vật hoa

Starting Price US$ 1,500

Estimate US$ 3,000 – 5,000

 

Sơn dầu trên bố
50cm x 40cm
Chữ ký góc trái bên dưới.