Lot 12 – Artist Hồ Hữu Thủ

12

Lot 12 – Artist Hồ Hữu Thủ

Starting Price US$ 5,000 - 7,000

Cô gái màu xanh
Sơn dầu trên toan – 2001
Chữ ký phía dưới bên tay phải
65x53cm