Lot 12: Văn Đen | Hừng đông ra khơi

lot12

Lot 12: Văn Đen | Hừng đông ra khơi

Starting Price US$ 15,000

Estimate US$ 20,000 – 25,000

 

Sơn dầu trên bố
89,5cm x 80.5cm
Chữ ký góc trái bên dưới.