Lot 14 – Artist Mai Long

14

Lot 14 – Artist Mai Long

Starting Price US$ 5,000 - 6,000

Chân dung thiếu nữ áo dài
Màu nước trên lụa – 1998
Chữ ký phía dưới bên phải
71x 51cm