Lot 15 – Artist Mai Long

15

Lot 15 – Artist Mai Long

Starting Price US$ 5,000 - 6,000

Người mẹ dân tộc miền núi và con trai
Màu nước trên lụa – 1992
Chữ ký phía dưới bên trái
77x 47cm