Lot 15: Đinh Cường | Chiều ngồi bên sông Hương

lot15

Lot 15: Đinh Cường | Chiều ngồi bên sông Hương

Starting Price US$ 8,000

Estimate US$ 10,000 – 12,000

 

Sơn dầu trên bố, 1973
94cm x 74cm
Chữ ký góc trái bên dưới.