Lot 26: Vũ Cao Đàm (1908- 2000) | Chân dung thiếu nữ

lot26

Lot 26: Vũ Cao Đàm (1908- 2000) | Chân dung thiếu nữ

Starting Price US$ 52,000

Estimate US$ 60,000 – 72,000

 

Mực và thuốc nước trên lụa, 1933
25cm x 21cm
Chữ ký góc trái bên dưới